O NAMA

Print Friendly, PDF & Email

Centar za razvoj sindikalizma

– Osnivacki akt CRS
– Ponuda Centra za razvoj sindikalizma
– Statut CRS

www.sindikalizam.org

Jovana Subotića 1

11400 Mladenovac/Beograd

 

Za zastupanje Udruženja ovlašćen je: Srećko Mihailović iz Mladenovca, Ul. Jovana Subotića 1

Tel: 063 280 187; mihsrecko@open.telekom.rs

 

 

Lična karta Centra

 

Zašto Centar?

Centar za razvoj sindikalizma (CRS) ima osnovni zadatak da istražuje, analizira, posmatra, ocenjuje i svojim aktivnostima doprinosi razvoju sindikalnog organizovanja u Srbiji, uključiv i doprinose artikulaciji i definisanju radničkih interesa kao centralnom sadržaju sindikalnog rada. Podrazumeva se neposredna saradnja Centra sa sindikalnim organizacijama, organizacijama civilnog društva, kao i iniciranje regionalne povezanosti i saradnje sa organizacijama slične orijentacije.

 

Centar je formiran na inicijativu grupe eksperata kao komunikacijsko i dijaloško, analitičko i istraživačko, stručno i naučno središte u kojem se okupljaju ljudi kojima je stalo do uspešnog rešavanja radničkih i sindikalnih pitanja, kao i svih političkih, ekonomskih i socioloških aspekata koji utiču na ova pitanja. U fokusu rada Centra je naučni rad na artikulisanju i definisanju problema i interesa radnika i njihovih sindikalnih organizacija, stručna pomoć u definisanju sindikalne politike, u kreiranju strategija i razvojnih programa, kao i u evaluaciji realizovanih politika. Centar je orijentisan na mobilizaciju podrške osnovnim sindikalnim zahtevima.

Delovanje Centra se temelji na demokratskim načelima. U Centru se poštuju principi tolerancije, pluralizma, solidarnosti, volonterstva, kulturne i političke različitosti.

Centar predstavlja neprofitnu, nevladinu i nestranačku organizaciju, usmerenu na sagledavanje i proaktivni pristup rešavanju sindikalnih i radničkih pitanja. Razloge za osnivanje i rad ovakve organizacije vidimo u sledećim činjenicama:

 • Sindikati i radnici (zaposleni i nezaposleni) uveliko su socijalno i politički skrajnuti;
 • Sindikati nemaju podršku okruženja;
 • Evidentno je odsustvo sindikalne strategije;
 • Sindikalna fragmentacija i razmirice;
 • Nesporan je manjak ekspertskog i naučnog rada u i o sindikatima;
 • Brojne su slabosti u sindikalnom organizovanju;
 • Evidentan je trend opadanja stope sindikalizovanosti;
 • Nedovoljna je obučenost i osposobljenost sindikalnih rukovodilaca i aktivista;
 • Vidljivo je odsustvo interne i eksterne komunikacije i informisanja – unutar sindikata i sindikata prema okruženju; i najvažnije
 • Težak je položaj radnika (socijalna isključenost kao realnost i kao stalna opasnost za kompletno okruženje);
 • Nepostojanje organizovanog, sistemskog i kontinuiranog rada sa sindikatima i problematikom sindikalizma, a za takvim radom postoji velika potreba.

 

Ciljevi Centra

 1. Ispitivanje i analiza situacije u sindikalnom organizovanju i samog sindikalizma;
 1. Ispitivanje i analiza sindikalnih međuodnosa, kao i odnosa sindikata sa socijalnim partnerima – državom, poslodavcima, civilnim društvom;
 1. Javno zagovaranje i uspostavljanje socijalnog i civilnog dijaloga, uključiv pitanja:
  1. koalicije sindikalnih i organizacija civilnog društva,
  2. socijalnog partnerstva,
  3. uslova za razvoj sindikalizma, i
  4. svekolikog radničkog organizovanja;
 1. Javno zagovaranje i podrška uspostavljanju i razvijanju intersindikalne komunikacije i komunikacije sindikata sa organizacijama civilnog društva;

 

 1. Analiza i istraživanja radničkih i sindikalnih prava (pre svega njihovog kršenja):
  1. pravne diskriminacije,
  2. diskriminacije prilikom zapošljavanja i diskriminacije na radnom mestu prema pripadnicima socijalno ranjivih grupa:
   1. osobe sa posebnim potrebama,
   2. invalidi,
 • pripadnici nacionalnih manjina,
 1. raseljena lica,
 2. određene starosne grupe (mladi ljudi i oni nakon navršene 50-te godine života)
 1. poštovanja i primena postulata rodne ravnospravnosti,
 2. položaj, angažovanost i sindikalno uključivanje mladih;

 

 1. Naučne i stručne analize i empirijska istraživanja osnovnih radničkih pitanja (zaposlenih i nezaposlenih):
 2. status i standard;
 3. monitoring celine socijalnog isključivanja i diskriminacije, posebno socijalno ranjivih grupa: žene, osobe sa invaliditetom, Romi, stariji od 50 godina koji su izgubili posao;
 4. monitoring oblika socijalnog uključivanja (socijalno preduzetništvo, zadrugarstvo i kooperative, socijalna preduzeća, korporativna odgovornost, korporativna filantropija;

 

 1. Razvijanje sindikalnih strategija rešavanja radničkih pitanja i zaštite radničkih prava – u celini, a posebno socijalno osetljivih i ugroženih grupa:
  1. Usmerenja ka strategijama podizanja/razvijanja radničke i građanske svesti o sindikalizmu, promocije značaja sindikalnog organizovanja;
  2. Kontinuirano sameravanje sindikalne organizovanosti i rešavanja statusa i standarda radnika i realizacije radničkih pitanja; grupna u vremenska segmentacija;
  3. Monitoring sprovođenja sindikalnih strategija i društvenih strategija vezanih za status i standard radnika; ocene usešnosti sprovođenja strategije;
  4. Diseminacija rezultata;

 

 1. Stručna pomoć u organizovanju i jačanju kapaciteta u realizaciji sindikalne edukacije:
  1. osnovno sindikalno obrazovanje,
  2. edukacija sindikalnih aktivista i rukovodilaca,
  3. „konsultativni rad“ sindikalnih eksperata,
  4. ciljana studija pojedinih tema za sindikalne rukovodioce i eksperte
  5. jačanje kapaciteta i obuka za kreiranje i sprovođenje javne kampanje;

 

Stručna pomoć u navedenim slučajevima obuhvata kompletan modul obrazovanja, od predloga, preko izrade programa, angažovanja kompetentnih predavača, tehničke organizacije i prihvata polaznika predavanja, zaključno sa evaluacijom uspeha edukacije i sertifikacije polaznika;

 

 1. Sindikalni konsalting:
  1. savetodavna podrška i pomoć sindikatima;
  2. razvoj sindikalnog volonterstva (volontiranje u sindikatima i volontiranje sindikalnih aktivista u organizacijama civilnog društva i organizacijama socijalnih partnera);

 

 1. Izdavačka delatnost – publikacije i izdavaštvo vezano za sindikalne teme (uključujuči i stručne prevode);

 

 1. Komunikacione aktivnosti i informativno dokumentarni rad:
  1. uključivanje javnosti u radničke i sindikalne teme kao i samih sindikata u teme od javnog interesa;
  2. organizovanje i moderiranje javne rasprave o sindikalnim i radničkim temama, kao i relevantnim temama socijalnih partnera putem sajta Udruženja;
  3. organizovanja skupova, tribina, okruglih stolova, konferencija;
  4. komunikacioni plan za organizovani i sistematski kontakt sa medijima i sa sindikalnim glasilima radi poboljšanja kvaliteta i povećanje broja i obima priloga o sindikatima i radničkim pitanjima i posebno o oblicima socijalnog isključenja i diskriminacije pripadnih socijalno ranjivih grupa;
  5. pomoć medijima u praćenju radničkih tema i sindikata (informativni servis za medije);
  6. praćenje i analiza medijske zastupljenosta radničkih i sindikalnih pitanja (selektirani prenos na sajtu, elementarna deskripcija; mesečne, kvartalne i godišnje analize);
  7. praćenje sindikalnih aktivnosti na sajtu Udruženja;
  8. kreiranje baze podataka o sindikatima i radničkim pitanjima.

 

Metode i procedure

Centar za razvoj sindikalizma, samostalno sa svojim ekspertima, a po potrebi i angažovanjem spoljnih saradnika (eksperata potrebnog profila) i kroz saradnju sa drugim istraživačkim agencijama i obrazovnim i naučnim institucijama) – kvalitetno, stručno, nepristrano i objektivno radi na ostvarivanju postavljenih zadataka, koristeći raznovrsne stručne i naučne metode i procedure…

Procedure prikupljanja podataka: lični intervjui – intervjui licem u lice, face to face – organizovana anketarska mreža, dubinski intervjui, fokus grupe, analiza sadržaja (mediji, dokumenti…), institucionalna analiza, E-Mail istraživanja, prikupljanje podataka telefonom CATI (computer-assisted telephone interview), prikupljanje podataka tehnikom CAPI (computer-assisted personal interview), kreativne grupe…

 

Stručni tim – profili stručnjaka

Centar okuplja stručnjake iz oblasti društvenih nauka u cilju razvoja i unapređenja sindikalizma, a posredno uključivanjem u sfere društvenog i političkog života, nastoji da utiče na rešavanje radničkih pitanja – od pitanja zapošljavanja, preko pitanja svekolike zaštite radnika, sve do pitanja standarda i pristojnog života zaposlenih.

Stručnjaci Centra su priznati analitičari i poslenici iz oblasti sociologije, politikologije, sociologije psihologije, prava, ekonomije, menadžmenta i drugih društvenih disciplina. Tim mlađih, kreativnih stručnjaka treba da obezbedi sinergiju znanja i iskustva sa inicijativom za uključivanje “glasova i energije mladih” u kreiranje politike sindikalizma.

 

Vizija Centra

Okupiti sve one koji mogu da produktivno misle i rade na sindikalnim i radničkim pitanjima!

To su svi misleći ljudi kojima je stalo do sindikalizma i koji su spremni da rade pridržavajući se principa stručnosti i naučnosti, civilizovanosti i civilnosti, pristojnosti i tolerantnosti.