Inspekcija rada ukazala na „kritične“ tačke u „LEAR Corporation“

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: sajt Industrijskog sindikata Srbije , 15.04.2019.-

. industrijskisindikat.org.-


Krajem 2018. godine Inspektorat za rad je obavio vanredni preventivni pregled u „LEAR Corporation“ Novi Sad a po prijavi grupe radnika. 

Neuobičajeno je da ovu prijavu podnose radnici i ako u tom trenutku u kompaniji postoji sindikat „Nezavisnost“ koji je i potpisnik „Privremenog“ Kolektivnog ugovora koji je istekao a novi nije ispregovaran.

Inspektorat je „LEAR Corporation“ nakon vanrednog nadzora obavestio i dao predlog mera, ukazavši na „ kritične“ tačke koje utiču na nezadovoljstvo radnika.

U dopisu od 05.04.2019. Inspektorat zateva da se dostave informacije o načinu normiranja rada na poslovima u proizvodnim pogonima kao i informacija o realizaciji zadatih normi po radnim mestima u prethodna 3 meseca.

Inspektorat takođe ukazuje na nedoslednost poštovanja i implementaciju domaćeg radnog zakonodavstva i predlaže sledeće:
– Da poslodavac jednaku pažnju posveti svim organizovanim sindikalnim organizacijama, kao i drugim predstavnicima zaposlenih, kako bi, na što široj osnovi, sagledavao probleme zaposlenih i blagovremeno delovao na njihovom rešavanju,
– Da predstavnicima zaposlenih prezentuje način normiranjs rada u proizvodnom pogonu i odnos normiranja rada u našoj zemlji i drugim zemljams gde poslodavac organizuje proizvodni proces, te da se u pogledu normiranja, zajedno sa predstavnicima zaposlenih, sagleda optimalnu mera radnog učinka zaposlenih,
– Da se u sve aktivnosti koje se tiču ostvarivanja prava zaposlenih uključe i predstavnici zaposlenih
– Da se organizacija i raspored radnog vremena zaposlenih vrši u skladu sa odredbama Zakona o radu,
– Da se noćni i prekovremeni rad zaposlenih evidentira, obračunava i isplaćuje u skladu sa odredbama Zakona o radu,
– Da se blagovremeno preduzmu adekvatne preventivne mere za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, u smislu mikroklimatskih elemenata u radnom pogonu, kako bi se zaposlenima obezbedili adekvatni uslovi za rad u predstojećem letnjem periodu.

Poslodavac tj. „LEAR Corporation“ je obavezan da sindikate obavesti o predloženim merama Inspekcije rada i uključi sindikate u primeni zakonodavnih normi. Industrijski sindikat Srbije kao najnoviji, treći sindikat u kompaniji namerava da svojim agnažovanjem i znanjem utiče na poslodavca da se predložene mere Inspektorata dosledno sprovedu.

Insustrijskom sindikatu „LEAR Corporation“ se ni posle dva meseca nisu obezbedili zakonom propisani uslovi za rad sindikata „ prostor , tehnika) kao ni vreme za naše sindikalne aktiviste. I to je nepoštovanje zakona. Druga dva sindikata taj problem nemaju.
Industrijski sindikat srbije je upozorio poslodavca pisanim putem da će obavestiti Inspektorat ako se to pitanje ne reši.

 

 

 

.