„RADNI SUDOVI KAO DEO SISTEMA RADNIH ODNOSA U SRBIJI – ZA I PROTIV“

Print Friendly, PDF & Email

Izvor: Sajt sindikata KSS, 19.06.2017.-

Konfederacija slobodnih sindikata i fondacija „Fridrih Ebert“, su u sredu, 21.06.2017, u Hotelu Zira, u Beogradu, organizovali konferenciju sa navedenom temom.

Regulisanje radno-pravnog položaja radnika i uređenje uslova za njihov rad proizilaze od samog čina postojanja radnog odnosa, koji se zasniva između radnika i poslodavca. U većem delu dvadesetog veka, prava radnika su bila u direktnoj povezanosti sa pravnom određenošću pojma „radnog odnosa“, koji u osnovi sadrži zavisni, niži položaj (pravni i ekonomski) radnika, u odnosu na poslodavca.

Savremeni radni odnosi nisu imuni na duboke društvene i ekonomske promene, koje su nastale u poslednjim decenijama prošlog veka. Društvene promene kao što su globalizacija, promene u organizaciji proizvodnje, uvođenje novih tehnologija, kao i novo ekonomsko okruženje, sve veća zastupljenosti uslužnih delatnosti, fleksibilnost tržišta roba i radne snage, neminovno vrše veliki uticaj na redefinisanje modela radnih odnosa i potrebu za povećanom zaštitom prava radnika, koji proizilazi iz radno-pravnog sistema, a samim tim i sve veću obimnost i prenatrpanost sudova radno pravnim sporovima, koji u Srbiji znaju da traju i po nekoliko godina.

U ovakvim okolnostima neminovno se otvara pitanje, kojem je konferencija bila posvećena.

Na konferenciji su govorili Ursula Koch-Laugwitz, Fondacija Fridrih Ebert, Ivica Cvetanović, predsednik Konfederacije Slobodnih sindikata, Snežana Bogdanović, šef Odseka za unapređenje oblasti rada i prava po osnovu rada u zemlji i inostranstvu Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja, Bernd Ginter, Nemački savez sindikata za saveznu pokrajinu Saksoniju, Lajpcig, Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, Bojan Urdarević, redovni profesor na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu i Domagoj Frntić, Predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu.

Bernd Ginter, Nemački savez sindikata za saveznu pokrajinu Saksoniju, Lajpcig je na skupu govorio na temu: „Radni sudovi: način rada, uloga i značaj za pravosudni sistem Nemačke“

Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije je govorio na temu Radni konflikti u sudskoj praksi Republike Srbije i razlozi za(ne)uvođenje radnih sudova.

Bojan Urdarević, redovni profesor na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu je govorio o Posredovanju kao prevencija radnih sporova u Srbiji

Domagoj Frntić, Predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu je predstavio situaciju u Hrvatskoj i njihova Iskustava posle uvođenja radnih sudova.

ZAKLjUČAK KONFERENCIJE:

Da je radno-pravna zaštita radnika u Republici Srbiji na veoma niskom nivou, da su radni sporovi dugi, neefikasni i skupi, kako za radnike tako i za poslodavce i državu, te da je svakako potrebno da se iskoriste pozitivna iskustva razvijenih zemalja Evrope, kako bi se u okviru reformi zakonodavstva u Republici Srbiji, pokrenula inicijativa od strane socijalnih partnera, stručnih institucija i javnosti i našla podrška šire javnosti za uvođenje radnih sudova u pravni sistem Republike Srbije.